سلام بر آبجیا و داداشای  گلـــــم ...

دوستای گلم این وب دیگه آپ نمیشه شاید یه روزی برگشتم شایدم...

ممنون که تنهام نزاشتین 

برام دعا کنید

دوستتـــــــــــــون دارم

 

 

 

هـــــــر کس به طریقی دل مـــــا می شکند

بیگانــــــــه جــــدا دوستــــ جــــدا می شکند

بیگانــــــه اگر می شکند حرفی نیستــــــــــ

من در عجبــــم دوستـــــ چـــــرا می شکنــد

بشکستــــــ دلــم کسی صدایش نشنیـــــــد 

آری دلــــــــ مردم بی صــــــدا می شکنـــــــد

 

 

 

♥ چهارشنبه 12 شهریور1393 ساعت 12:45 توسط ✔SAMA✔

 

 

 

همیشه در سختـــی ها به خــودم می گفتـــم” ایــــــن نیــــــــــز بگــــــــذرد ..”هنــوز هـــم می گویـــــم ..اما حال می دانم آنچه می گذرد عمرِ من است ،

 

ـــــــ نـــه سختـــــی هـــا ـــــــ

کوچه های عاشقی دختر تنها

 

 

دنیـــــا کوچکتر از آن استــ

 

که گم شده ای را در آن یافته باشـــــــی !!!

 

هیچکس اینجا گم نمیشود !!!

 

آدمهـــــا به همـــان (( خونسردی )) که آمده اند ،

 

چمدانشان را می بندند و

 

ناپدید می شونــــد !!

 

یکی در مه ؛ یکی در غبــــــــــار ؛

 

یکی در باران ؛ یکی در باد ....

 

و بی رحم ترینشان در برفــــ !!!

 

آنچه به جا میماند

 

ردپایی استــ و (( خاطره ای )) که هر از گاه پس میزند

 

مثل (( نسیــــــــــــــم سحـــــــــر )) ،

 

♥ جمعه 24 مرداد1393 ساعت 13:52 توسط ✔SAMA✔

 

 
 
 
       

 

عمیــــق ترین درد در زندگــــی مــــــــردن نیست ,

 

بلکــه نداشتن کسی استـــــ که الفبای دوست داشتـن را

 

بدانـــــد و تــــــو از او رسم محبتـــــ بیامـــــوزی

 

گذاشتن ســـــدی در برابر رودیستــــــ که از چشمانتـــــ جاری است ,

 

پنهــــــــان کردن قلبی است که شکستــــــــه است

 

نداشتن شانـــــه های محکمـــــی است که بتوانی به آن تکیـــــه کنی

 

و از غـــــــــم زندگــــــی بگویــــــــــی

 

عمیق تریــــــن درد زندگـــی مــــــردن نیست ,

 

بلکه ناتمـــــــام ماندن قشنگتریـــــن داستان زندگــــی است که

 

 آخرش با جدایــــــــــــی به سرانجـــــام می رســــــد

♥ دوشنبه 23 تیر1393 ساعت 22:41 توسط ✔SAMA✔

 
 
 
 
دوستــــــــ مجـــــــازی مـــــن...

چند وقتـــ است برایتــــــــ می نویسم و تو میخوانی...

وگاهی تو مینویســــــی و من میخوانــــــــم...

دوستــــــــ مجـــــــازی مـــــن..

ایـــن روزها درددل هایمـــان را به زبـــــان نمی آوریـــم

تایپـــــــــــ میكنیـــــــــم...

مانده ایــــم اگر این دنیای مجازی نبـــــود...

روی دیــــــوار احساس چه كسی می نوشتیــــــــم!!!

نامتــــــــ زیباست اما افســــــــوس مجازی هستی...

پشت هر یك از این نوشته ها یكـــ نفر نشسته است..

می خوانـــد،  فكر میكند، گاهی هم گریه میكند و گاهی میخندد

برای چند دقیقه هم كه باشــــد از دنیای واقعی مرخصی بگیری

 میشینی برای دلــــــــــ خودتــــــ...

گاهی هم شبــــ و روز می چرخــی در این دنیای پر رمـــز و راز

ولــــــــــی میدانــــــــم...

قدر تمام لبخند هایت تنها هستی...

دوستـــــــــــــ مجازی مــــــن...

 بودنتـــــ را قدر میدانم هر چه قدر هم كه مجازی باشــــی...
♥ یکشنبه 28 اردیبهشت1393 ساعت 22:38 توسط ✔SAMA✔

 

 

 

 

 

در چشمانـــــم تنهایی ام را پنهان می کنم ...

 

در دلـــــــــم دلتنگــــــــــی ام را ...

 

در سکوتـــــم حرفهای نگفتــه ام را ...

 

در لبخنــــــدم غصه هایـــــــــم را ....

 

و حالـــــ که این زمانــــــــ است ...

 

  طپش های قلبم حتی نای رقابت با دقیقه ها را هم ندارد ...

        مــــــــــی روم ...

    می روم و زیر لب بر سکوتــــــــ کوچه ناسزا می گویم ...

            خدا را می خوانــــــــم ...

خدایــــــــــــــا.....     سرای محبـــــت کجاست ...؟

 

 ولی باز جز سکوتــــــ کوچه جوابی نمیشنــــوم ...

 

 چنـــــد روزی میروم...بی انگیزه تـــــــر از همیشه...

 

  در جستجوی لحظـــــــه ای فراموشی...

 

   اندکی هــــــــوای غـــــــیر از اینجـــــا...

 

   به هرکجـــــا که آســــــمانش این رنگـــــــ نباشد

 

میـــــــ روم با تـــــــــو... ولی بی تــــــو...

♥ جمعه 5 اردیبهشت1393 ساعت 15:56 توسط ✔SAMA✔

 

 

 

ســــ ـــ ـــخت است...


سخت است درک کردن


کســــ ـــی که غــ ـــم هایـــــ ـش را


خودش میـــ ــداند و دلش...


که همه تنـــ ــ ـــها لبــخـندهایش را میبینند ؛


که حســــ ـــــ ـــــرت میـــــخورند


بـــخاطر شاد بودنــــ ــــ ـــش...


بخاطر خنده هایـــــــ ــــــــ ــــش...


... و هیـــ ــــــــــــ ــــچکس


جز خـــ ـــــودش نمیــــداند چقدر تنهاســ ـــــت....


که چقدر میـــــــــ ـــــــ ـــــترسد....


از باخــــــــ ـــــــتن....


از اعتــــ ـــــ ـــــمادِ بی حاصلش...


از یــــــ ــــــ ــــــخ زدن احساس و قلبـــــ ـــــ ــــش....


از زندگــــــ ـــــــــــ ـــــی........

♥ شنبه 16 فروردین1393 ساعت 13:34 توسط ✔SAMA✔

 
 
هَميشــــــــہ بـايد کَســــــــــ ـے باشد


کہ مَعنے ِ سه نقطه ے انتهاے ِ جُملـه‌هایت را بفَهمد...


هَميشــــــہ بـايد کَســـــــــــ ـے باشد


تا بُغـــض‌هايت را قَبل از لَرزیدن ِ چانه ات بفَهمد...


بـايـــــــد کَســـــــــــ ـے باشـــــــــد


کہ وقتـــــــے صدایَـــت لَرزیـــــــــد بفَهمـــــــــد...


کہ اگَر سُکـــوت کردے بفَهمد...


 بایــــــــــد کَســــــــــــ ـے بـاشد


کہ اگَر بَهانـــہ گير شُــــــــــدے بفَهمـــــــــــــد...


 بایــــــــــد کَســــــــــــــ ـے بـاشد


کہ اگَر سَـــردرد را بهـانه آوردے بَـــ ـراے ِ رفتن و نبودن،


بفَهمد بہ توجُّـــهش احتياج دارے...        
                                                                                 

بفَهمــــــــــد    ....................
                                                                                               

کہ دَرد دارے،کہ زندگے دَرد دارد...


بفَهمد کہ دلـــت براے ِ چيزهاے ِ کوچَکش تَنگ شده است...


بفَهمد کہ دلـــت براے ِ قَــــــدم زدن زير ِ بارانـــــــ،


براے ِ يک آغوش ِ گَرم تَنگ شُده است...

هَميشہ بايد کَســـ ـے باشد...
 
 
♥ شنبه 17 اسفند1392 ساعت 15:32 توسط ✔SAMA✔

 
 
 
 
کاشــــ از پوستـــ شبـــ می گذشتیــــ

 

دلـــــ مجروح مــــرا

 

 التیامـــــ می بخشیدیــــــ در حریمــــ آغوشتـــــ

 

و مرهمیـــــ می شدیـــــ

 

برایـــــ دلیـــــ کـــه در جاده هایــــ انتـــظار 

 

                                   ســــــــرما خـــــــــورده

 

سال هاستــــــــ زیر چتـــــر انتـــــظار

 

                          دعایـــــــــ بارانــــــــ می خوانمــــــــ برایــــــ دلــــــ ...

 

 

** شعــــــر از حمیـــــــد رضـــــــا رجبی **

 

 

♥ سه شنبه 29 بهمن1392 ساعت 19:37 توسط ✔SAMA✔

 

 

در مرد ها حســــی هست كه اسمشو ميذارن ” غيـــــ ـ ـ ـ ــرت “

 

و به همون حس در خانم ها ميگن “حســ ـ ـ ـ ــادت “

 

امــــــــا ...

 

من به هردوشون ميگم ” عشـ ـ ـ ـق

 

تا عاشق نباشی

 

نه غيرتی ميشی نه حسود !

 

♥ شنبه 12 بهمن1392 ساعت 16:28 توسط ✔SAMA✔

 


 

یکـــــــــ♥ـی را دوســــــ♥ــــت دارم


همان کسی که شب و روز به یادش هستم

  

و لحـــــــــ♥ـــظات سرد زندگیم را

  

با گرمای عشـــ♥ــق او میگذرانم

  

کسی را دوستـــــــــ دارم

 

که میدانم هیچـــــــــگاه به او نخواهم رسیــد 

و 

هیچگاه نمیتـــوانم دستاش را بفشــــارم

 

یکی را دوستــــــــ دارم

 

بیشتر از هــــــر کسی

 

 همان کسی که مرا اسیـــر قلبـــ♥ــش کرد

 

 یکی را دوستـــــــ دارم

 

 که میدانم او دیگر برایم یکی نیست

 

 او برایــــــم یـــک دنیـــــ♥ــــاســـت

 

 

 

♥ جمعه 27 دی1392 ساعت 22:37 توسط ✔SAMA✔


   دوســـتم هر صبح یه کاسه برنج یا گندم میریزه پای پنجره

 

   یا تو حیاط و میگه این هم صـــدقه امروزم ...

 

 پرنده ها که خوشحال شن غصه هارو با خودشون میبرن تا آسمون

 

  سلامتی همه اونایی که مهربونی با همه وجودشون آمیخته

 

   حتی گرسنگی پرنده ها تو هوای سرد آزارشون میده ...

 

♥ پنجشنبه 5 دی1392 ساعت 15:16 توسط ✔SAMA✔

 

   

 

 

 

 

[تصویر:  0yct649y7crm4mbnsbhd.gif]

 

 

             

 
تو را شــــــــ ـــــ ـــاد  مـــــــی خواهـــ ــــ ــم
 
.
 
یا بـــ ــــــــــ ــا مــــن یا بـــ ـــــ ـی مــــن  

 

بـــــی مــ ـــ ــــــن امـــــ ـــ ـــا  ....

 

شادتــ ـــ ــــــر اگر باشی کمــ ــــی  

 

ناشـ ـــــــ ــــادم  و ایـ ــــ ـــــــن

 

همان عشــ ــــ ــــق استـــــ ـ ــــ

 

روزی میرسد که با لبخنــ ــــ ــد تـــو

 

از خواب بیــ ــــــــ ـدار میشـــــ ـــوم  

 

این روز هر زمان که می خواهد باشد

 

 
فقـــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــط....

 

 فقـــــــط باشــــد ....

 

♥ یکشنبه 24 آذر1392 ساعت 23:40 توسط ✔SAMA✔

 


 

به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از آن خارج می شد؛
 
 
 به من گفت: نرو که بن بستــــــــــه!
 
 
 گوش نکردم، رفتم. وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم؛
 
 
پیــــــــــــــــــــر شده بودم!


 

♥ شنبه 9 آذر1392 ساعت 1:33 توسط ✔SAMA✔

    

 

 آره راستـــــــــــ استـــ ـــــــــ

 

تمـــــــــام چیز‍ی كــــــ بایـــــــــد

 


از زنــدگــــــــــــی آمـــوختـــــــــ

 


تنهـــا یكــــــــــ كلمـــه استـــــــ

 


" میــ ــــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ــــگذرد "

 


ولـــــــــی دق میدهـــــــد

 


تـــــــــــــــا بگــــــــــذرد....

 


پس میگویـــ ــــ ــــــــ ــم

 


" روزگـــار همیشه خوب میگذرد

 


البتــه نــــه بـــ ـــرای مـــن

 


بلكـــه از روی مــــ ــن"

 

  

♥ یکشنبه 5 آبان1392 ساعت 22:4 توسط ✔SAMA✔

 

داریم جایی زندگــــی میکنیم که

 

 هرزگــی  مـــــد٬ بی آبرویـــــی  کــــــلاس٬ مســـتی و دود  تفریــح٬

 

 و دزد بـــودن و لاشــــخوری و گرگـــــ بودن، رمــــــز مــــوفقیـــته

 

 وقتی به اینا فکر میکنم٬ میبینم جهنم همچین جای بدی هم نیست!

 

 خدایا..

 

 دنیــایت شهوت سرایی شده برای خودش، نمیخـــوای فیلتــــرش کنی؟؟؟

♥ چهارشنبه 10 مهر1392 ساعت 13:21 توسط ✔SAMA✔

 

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘـﯽ ﺩﺧﺘــــﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘـــﯽ

 

 

 

ﻋﺸﻘﺸﻮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨـــﻪ ﺩﻟﺶ ﭘــﺮ ﻣﯿﮑﺸـــﻪ 

 

 

بپره تو بغلش ولی نجابتش ﻧمﯿـــﺬﺍﺭﻩ . 

 

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘــﯽ ﭘﺴــﺮﯾﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﻪ ﺑــﺎﺭﻡ ﺑﻪ 

 

 

ﺧــﻮﺩﺵ ﺍﺟـــﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺩ ﺩﺳﺘــﺶ ﺑﻪ 

 

ﻋﺸــﻘﺶ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﻭﻟﯽ ﭘﺎﺵ ﺑﯿﻔﺘـــﻪ 

 

 

 

دستاشو واسه عشقــــــش میده... 

 

بـه سلامتــی ﮐﺴــﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻨـﯽ ﻧﺪﺍﺭﻥ 

 

 

 

ولی روزگار پیــــرشون کرده 

 

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘــــﯽ ﺩﻻﻣـــﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﻟﺘﻨﮓٍ 

 

 

 

کسایی میشن که اصلا نمیدونن دل چیه  

 

 

بـه سلامتـی همـه اونایی که تو جمــع

 

میــگن میـــخندن ولی دو دقیقه 

 

 که باهــاشون تنهایــی حرف بزنی

 

میفهمی یه دنیـا غصــه دارن

 

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘــﯽ ﺧﻮدتـﻮﻥ ﮐﻪﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺗﮏ 

 

ﻭ ﺗــﻮﮎ ﺑﻌﻀـــﯿﺎﺷﻮ ﺗﺠــﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﯾﻦ...

 

 

♥ چهارشنبه 20 شهریور1392 ساعت 12:52 توسط ✔SAMA✔

 

 

 

یه وقتایی باید رفت 

 


اونم با پای خودت

 

 
باید جاتُ تو زندگی بعضی ها خالی کنی

 

 
درسته تو شلوغیاشون متوجه نمیشن چی میشه

 


ولی بدون یــــــــــــــــه روزی یـــــــــــه جایی

 

 
بد جوری یادت می افتن که دیگه خیلی دیر شده

 

 

خیلی ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 

♥ چهارشنبه 6 شهریور1392 ساعت 22:7 توسط ✔SAMA✔

 
 

دست سرنوشت را …

 

بـایـــــــد قطــــــــع ڪـــــــرد …

 

او دزد ” آرزوهـــــــاے ” مـن استــــــت ...

♥ دوشنبه 21 مرداد1392 ساعت 23:56 توسط ✔SAMA✔

خــــــــدایا

 

من اینجا دلم سخـــــت معجزه میخواهد

 

 و تو انگار معجزه هایت را گذاشته ای برای روز

 

 مـــــــــــبادا ....!!


 

 خـــــــــــــــــــــــــــــدای منـــــ


دستـــــــــــــانت را بـــــــه من بـــــده


دســــــــتانــــــــت که مالــــــــــــــ منــــــــــ باشند


هــــــــــیچ کــــــــــس مــــــــرا دست کم نمیگیرد ...

♥ شنبه 5 مرداد1392 ساعت 15:46 توسط ✔SAMA✔

...سکــــوتــــــــ ... ......رســا تــرین فــریــاد یک " زن " است .........وقتی سکوتـــــ میکند .........وقتی بحث نمیکند .........وقتی برای به کرسی نشاندن عقایدش تلاش نمیکند ......

 

...بــفــهــم ..!......که واقعــا آسیب دیده است ....... 

♥ یکشنبه 23 تیر1392 ساعت 15:39 توسط ✔SAMA✔


 
كـــــوچــ ـه پس كــــ ـوچه ها را بلـد شــــدم


رنــــگ هاي چـــ ـراغ راهــنمـا


جـــــ ـدول ضــــرب


ديگر در راه هــيــچ مدرســ ـه اي گــ ـم نمــيشوم


امــ ـا گاهـــي ميــان آدم هـا گـــــ ـم ميشوم


آدم هـا را بلـــد نــيستــم . . .

 

 

♥ جمعه 7 تیر1392 ساعت 22:48 توسط ✔SAMA✔

 

 وقـتي چـاره ای نمی  مـانـد  

 

وقـتي فقـط مي تـواني بـگويي

 

 " هـر چـه بـادا بـاد "حتي اگـر دل کـوه هـم داشـته بـاشي


 
گـريه ات مي گـيرد

 ...

 

♥ جمعه 27 اردیبهشت1392 ساعت 20:1 توسط ✔SAMA✔

 

گریه کنید تا سالم بمانید!

 

 

 

 

خدایا... 

 

میشنوی صدای گریه ام از همان گلوئیست

 

که تو از رگش هم به من نزدیک تر بودی.

 

♥ چهارشنبه 4 اردیبهشت1392 ساعت 0:31 توسط ✔SAMA✔

 

 

یک لحظـه گـوش کـن خـــداجون ؛

 

جـدی میگــم . . .

 

نه شکوه است نه گلایه

 

در این دنــیا . .

 

حــالِ خــیلی هـا اصـلا خـوب نیـست !

 

... یـک دسـتی بـه زندگیـشان بکـش

 

لــــــــــــــــــــــــ ــــطــفا"

♥ سه شنبه 13 فروردین1392 ساعت 1:25 توسط ✔SAMA✔

 

چه بی تفــــــــاوت زندگــــــــی می کنندآدمــــ هــــــــا ...بی آنــــــــکه بداننـــــــد در گوشـــــــه ای از دنیــــــــــاتمــــــــامــــ دنیـــــــــای کســـــــــی شـده انــــــــد ...!

 

 

♥ جمعه 25 اسفند1391 ساعت 10:47 توسط ✔SAMA✔

 
                               کــــــــــــــــــــــــــاش
 

دنیا میفهمید  بزرگ شدم اما

 

 قلب کوچکم هنوز هم کودک است

 

 طاقت ضربه هایش را ندارد

 

کاش دنیا میفهمید 

 

 هنوز هم وقتی اخم میکند

 

 بغض میکنم...

 

 

 

♥ شنبه 12 اسفند1391 ساعت 15:13 توسط ✔SAMA✔

 

 شاید بی کـــس باشـــــــــم

 

 

 ولی ناکـــــس نیســـتم

 

 

♥ چهارشنبه 9 اسفند1391 ساعت 16:10 توسط ✔SAMA✔

 

بعضـی حــرفارو نمیشه گفت

 

بـــایــد خــورد! 

 

ولــی بعضــی حـرفــا

 

رو نــه میشــه گفت ،

 

نــه میشــه خـورد!

 

میمـونـه ســــر دل !

 

میشــــــه دلتنگــــی..

 

میشــــــــه بغـــــض...

 

میشــــــــه سکـوتــــ ...

 

میشـــــه همــون وقتــی

 

کــه خــودتـــم نمـیدوــی

 

 چـــــه مـرگتـــــه !!

 

♥ چهارشنبه 2 اسفند1391 ساعت 0:25 توسط ✔SAMA✔

 

مدتهاست

 

دلـــم شـــروعــی تـــازه میخــــــواهــد

 

تو بیا

 

مــــــرا دوبـــــاره آغـــــــاز کـــن…


 

 
 
 
 
 
 
♥ جمعه 20 بهمن1391 ساعت 15:13 توسط ✔SAMA✔

 

این آخرین بارم بود...

 

        دیگراحساسم رابرای کسی عریان نمیکنم..

 

                                    این روزها "صداقت" یعنی: 

     

                                                                                     "حماقت"  

♥ پنجشنبه 19 بهمن1391 ساعت 2:10 توسط ✔SAMA✔